De investeringsopgave voor  Ouderen Wonen en Zorg is  in Tableau nu openbaar toegankelijk.

Vooruitberekening populatie, inkomens en vermogen

Fundament voor het bepalen van de investeringsopgave rond ouderen, wonen en zorg is een gedetailleerd inzicht in de toekomstige bevolkingsopbouw, uitgesplitst naar leeftijd, huishoudensamenstelling, inkomen en vermogen. Sinfore heeft op basis van de CBS prognose 2060, de regionale doorvertaling van het PBL tot 2040 en regionale data van het CBS voor de 55+ers een vooruitberekening gemaakt tot op 4 positie postcode (1234), globaal overeenkomend met het CBS Wijk- en buurtniveau. In de vooruitberekening is gekozen voor de cohortbenadering, waarbij voor krimp of  groei een zoekruimte is gehanteerd. In de Tableau website is de toe of afname per 5 jaar openbaar toegankelijk, achterliggende data zijn beschikbaar bij Sinfore, dat u ook kan ondersteunen bij uw interne opleiding, het koppelen van eigen data en het maken van analyses. Sinfore vervaardigt ook rapportages naar behoefte.

Investeringsopgave wonen

Ouderen blijven langer thuiswonen. Omdat iedereen al woont lijkt daarmee geen woningbouwopgave, maar de woning en woonomgeving inclusief voorzieningen moeten wel geschikt zijn voor het verlenen van de noodzakelijk zorg. Gelukkig heeft 80% van de ouderen nog geen zorg nodig en is de behoefte aan zorg aan huis met name aan de orde in de laatste levensjaren. Sommige ouderen zullen daarop willen anticiperen door nu al in een nultrede-woning of een geclusterde woning te gaan wonen, andere ouderen zullen ter zijner tijd hun woning laten aanpassen. Op landelijk niveau wordt regelmatig over de samenhangende opgave  gepubliceerd. In de wijkscan zijn landelijke en regionale kengetallen gecombineerd met de vooruitberekening van de populatie tot de investeringsopgave wonen.

Investeringsopgave zorg

Ook voor de zorg zijn landelijke en regionale kengetallen beschikbaar. Dit betreft zowel de gezondheidstoestand en de leefstijl van de bevolking vanuit de GGD, de 1e Lijn en in het bijzonder de huisarts, de ziekenhuizen in de 2e lijn en de langdurige zorg, intramuraal en extramuraal. In de langduirge zorg is uiteraard de nieuwe taakverdeling tussen gemeenten en zorgverzekeraars van belang, helaas is door deze nieuwe ontwikkelingen nog niet altijd bruikbaar cijfermateriaal beschikbaar. In de wijkscan combineert Sinfore weer de vooruitberekening van de populatie met de zorgkengetallen tot de investeringsopgave op laag schaalniveau voor de periode 2015 – 2040.