Ouderen Wonen en Zorg in Tableau en GIS

Populatie

Fundament voor het beleid rond ouderen, wonen en zorg is een gedetailleerd inzicht in de toekomstige bevolkingsopbouw, uitgesplitst naar leeftijd, huishoudensamenstelling, inkomen en vermogen. Sinfore heeft op basis van de CBS prognose 2060, de regionale doorvertaling van het PBL tot 2040 en regionale data van het CBS voor de 55+ers een vooruitberekening gemaakt tot op 4 positie postcode (1234), globaal overeenkomend met het CBS Wijk- en buurtniveau. In de vooruitberekening is gekozen voor de cohortbenadering, waarbij voor krimp of  groei een zoekruimte is gehanteerd. In de Tableau website is direct toe of afname per 5 jaar te zien.

Wonen

Ouderen blijven langer thuiswonen. Omdat iedereen al woont lijkt daarmee geen woningbouwopgave aanwezig, maar de woning en woonomgeving inclusief voorzieningen moeten wel geschikt zijn voor het verlenen van de noodzakelijk zorg. Gelukkig heeft 80% van de ouderen nog geen zorg nodig en is de behoefte aan zorg aan huis met name aan de orde in de laatste levensjaren. Sommige ouderen zullen daarop willen anticiperen door nu al in een nultrede-woning of een geclusterde woning te gaan wonen, andere ouderen zullen ter zijner tijd hun woning laten aanpassen. Op landelijk niveau wordt regelmatig over de samenhangende opgave  gepubliceerd. In de wijkscan zijn landelijke en regionale kengetallen gecombineerd met de populatie. Tot op laag schaalniveau is daarmee inzichtelijk hoe ouderen nu wonen en welke woningen straks noodzakelijk zijn. Hierbij is in te zoomen naar leeftijd, huishoudentype en inkomen. Immers 75+-ers hebben andere woonbehoeften dan jongere ouderen.

Cure en Care

Ook voor de zorg zijn landelijke en regionale kengetallen beschikbaar. Dit betreft zowel de gezondheidstoestand en de leefstijl van de bevolking vanuit de GGD, de 1e Lijn en in het bijzonder de huisarts, de ziekenhuizen in de 2e lijn en de langdurige zorg, intramuraal en extramuraal. In de langdurige zorg is uiteraard de nieuwe taakverdeling tussen gemeenten en zorgverzekeraars van belang. In de wijkscan combineert Sinfore weer de populatie met de zorgkengetallen tot de investeringsopgave op laag schaalniveau voor de periode 2015 – 2040.