Klimaat, Sociaal domein, Zorg, Wonen

Klimaat

Feiten over het klimaat kunnen bijdragen aan draagvlak voor klimaatmaatregelen. Open data geven een beeld van inwoners, inkomens, energiegebruik en CO2 uitstoot in 1995 en heden op wereldschaal en op europese schaal. Hierop zijn immers de afspraken uit Parijs en de Nederlandse ambities gebaseerd. Vervolgens wordt ingezoomd op de verschillende sectoren van de economie en de huishoudens voor Nederland. Tenslotte wordt tot op pand, straat en buurtniveau ingezoomd:  wat zijn mogelijke maatregelen en kosten? Wat betekent dit voor de individuele burger, in samenhang met vergrijzing, inkomens, sociaal domein en zorg?

Wonen

Bij wonen kijkt Sinfore speciaal naar ouderen. Ouderen blijven langer thuiswonen. Omdat iedereen al woont lijkt daarmee geen woningbouwopgave aanwezig, maar de woning en woonomgeving inclusief voorzieningen moeten wel geschikt zijn voor het verlenen van de noodzakelijk zorg. De energietransitie vormt daarbij een extra uitdaging. Gelukkig heeft 80% van de ouderen nog geen zorg nodig en is de behoefte aan zorg aan huis met name aan de orde in de laatste levensjaren. Sommige ouderen zullen daarop willen anticiperen door nu al in een nultrede-woning of een geclusterde woning te gaan wonen, andere ouderen zullen ter zijner tijd hun woning laten aanpassen. Tot op laag schaalniveau is inzichtelijk hoe ouderen nu wonen en welke woningen straks noodzakelijk zijn.

Sociaal domein

Het sociaal domein is de afgelopen jaren steeds belangrijker geworden. Naast de participatie heeft de gemeente meer verantwoordelijkheden in de jeugdzorg en de WMO. Inmiddels zijn hiervoor de nodige open data beschikbaar, ook over de gemeentefinanciën. Deze open data zijn door Sinfore geïntegreerd waarmee benchmarking mogelijk is: uw gemeente of uw wijk wordt dan vergeleken met vergelijkbare gemeenten qua grootte, sociale structuur, vergrijzing of economische ontwikkeling. Dit inzicht is bruikbaar voor beleidsontwikkeling ook samen met de andere actoren in het sociaal domein en vormt input voor de energietransitie.

Zorg

Ook open data voor de zorg zijn door Sinfore geïntegreerd.  De gezondheidstoestand en de leefstijl van de bevolking vanuit de GGD, de 1e Lijn en in het bijzonder de huisarts, de ziekenhuizen in de 2e lijn en de langdurige zorg, intramuraal en extramuraal. In de langdurige zorg is uiteraard de nieuwe taakverdeling tussen gemeenten en zorgverzekeraars meegnomen. Sinfore maakt ook een vooruitberekening tot op laag schaalniveau voor de periode 2015 – 2040.